Nieuwkoops

Aan de slag met Nieuwkoop

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 hebben de fracties van Samen Beter Nieuwkoop, VVD Nieuwkoop en CDA Nieuwkoop samen 15 van de 21 raadszetels. Na het advies van de informateur, oud burgemeester Frans Buijserd, vonden gesprekken plaats om de komende raadsperiode samen te werken als coalitie. En met succes: op 13 juni 2022 presenteert de coalitie aan de gemeenteraad het coalitieakkoord ‘Aan de slag met Nieuwkoop!’.

Op diezelfde dag dragen zij Ines de Ridder van Samen Beter Nieuwkoop, Tom de Kleer van VVD Nieuwkoop en Antoinette Ingwersen van CDA Nieuwkoop voor als wethouders. Samen met burgemeester Robbert‑Jan van Duijn vormen zij het college van B&W.

Als de gemeenteraad instemt met de nieuwe wethouders, nemen we direct afscheid van wethouder Guus Elkhuizen van Samen Beter Nieuwkoop en wethouder Gerben van Duin van Natuurlijk Nieuwkoop. De vrijvallende raadszetels worden ingevuld door Laura Kroes, de opvolgster van Ines de Ridder, en Saskia van der Drift, de opvolgster van Tom de Kleer, en tot slot Kees Egberts, de opvolger van Antoinette Ingwersen.

Coalitieakkoord ‘Aan de slag met Nieuwkoop!’

Naast alle dagelijkse werkzaamheden hebben de onderhandelaars van Samen Beter Nieuwkoop, VVD Nieuwkoop en CDA Nieuwkoop intensief met elkaar gesproken en hebben zij een akkoord bereikt. De belangrijkste boodschap van de drie partijen is dat zij met daadkracht de grote opgave waar Nieuwkoop voor staat concretiseren.

Zij willen inwoners binnen een korte tijd nieuwbouwwoningen kunnen aanbieden, de dorpen economisch en maatschappelijk versterken, inzetten op een gezond leven, actief bijdragen aan het terugdringen van de stikstofuitstoot en onze samenleving verder verduurzamen. Daarbij hebben zij continu een financieel gezonde, toekomstbestendige, sterke en vitale gemeente voor ogen. Doelstelling is een gemeente waarin alle inwoners met plezier kunnen wonen, werken en recreëren en ondernemers zich kunnen ontwikkelen.

Nieuwe wethouders

Uit de afgelopen raadsperiode keert alleen Antoinette Ingwersen (CDA) terug als wethouder en zij is tevens de eerste loco burgemeester. Zij behoudt grofweg dezelfde portefeuille met onder andere economie, recreatie & toerisme, beheer openbare ruimte, milieu en financiën.

Ines de Ridder (SBN) zal haar functie als accountmanager economie in de buurgemeente De Ronde Venen opgeven voor het wethouderschap in Nieuwkoop. Zij wordt verantwoordelijk voor onder andere ruimtelijke ordening, wonen & volkshuisvesting, energietransitie en natuur & landschap. Zij is de tweede loco burgemeester. De afgelopen vier jaar is zij raadslid geweest in Nieuwkoop.

Met Tom de Kleer (VVD) als wethouder van onder andere het sociaal domein (zorg, onderwijs, sport, werk & inkomen), verkeer & mobiliteit en duurzaamheid is het nieuwe college van burgemeester en wethouders compleet. Hij was tot voor kort werkzaam bij een Public Affairs adviesbureau in Den Haag. Hij is de afgelopen raadsperiode actief geweest als fractievoorzitter van VVD Nieuwkoop.

Vertrekkende wethouders

Sinds 2010 heeft Guus Elkhuizen het wethouderschap namens Samen Beter Nieuwkoop ingevuld. In de raadsperiode daarvoor was hij raadslid in Nieuwkoop. Met zijn bevlogenheid heeft hij zich op veel beleidsterreinen voor de gemeente Nieuwkoop ingezet. Gedurende de laatste periode vooral als portefeuillehouder ruimtelijke ontwikkeling. Hij heeft zich enorm ingezet voor bestemmingsplannen en de opstart van ontwikkelingen voor ruim 1.400 nieuwe woningen.

Veel mensen zullen hem vooral ook kennen vanwege zijn inzet voor de (kunstgras)velden bij de voetbalclubs, om de vliegtuighinder terug te dringen en om een passende oplossing voor de stikstofproblematiek in het Nieuwkoopse Plassengebied te bedenken.

Gerben van Duin is halverwege de raadsperiode, in september 2020, als ervaren wethouder uit Noordwijk door Natuurlijk Nieuwkoop gevraagd om wethouder van de gemeente Nieuwkoop te worden. Hij was in de afgelopen periode onder andere verantwoordelijk voor het sociaal domein.

Nieuwe raadsleden

De drie aantredende wethouders zijn allen raadslid. Omdat het niet toegestaan is om tegelijkertijd raadslid en wethouder te zijn, komen hun raadszetels vrij. De eerstvolgende op de Kieslijst wordt benaderd om raadslid te worden. Saskia van der Drift aanvaardt deze rol als volksvertegenwoordiger als nieuwkomer namens de VVD. De oud fractievoorzitter van het CDA, Kees Egberts, keert terug in de raad. Bij Samen Beter Nieuwkoop ziet Wilfred Geerlof nu af van het raadslidmaatschap. Hij stapt in als fractieassistent. Daarom zal de volgende op de Kieslijst, Laura Kroes, als nieuwkomer de plek van Ines de Ridder innemen.

Extra besluitvormende raadsvergadering 13 juni 2022

Op maandagavond 13 juni is vanaf 20:00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis een bijzondere extra besluitvormende raadsvergadering. Op de agenda staat een toelichting op de totstandkoming van het coalitieakkoord, de benoeming en beëdiging van de wethouders, het afscheid van de vertrekkende wethouders en de beëdiging van de nieuwe raadsleden.

Iedereen is welkom om bij deze besluitvormende raadsvergadering aanwezig te zijn. Daarnaast kan de vergadering ook online worden gevolgd via www.raadnieuwkoop.nl. Na de vergadering kun je in de hal onder het genot van een drankje in gesprek gaan met de vertrekkende – en aangetreden wethouders en raadsleden.


Meer nieuws

Advertorial Sport vandaag 15:45

NeuroFitGym

Dat ProMove, bewegen & gezondheid diverse beweegactiviteiten zoals de FysioSport, Pilates en wandelgroepen aanbiedt is bij velen bekend. Maar ook de NeuroFitGym valt onder het beweegaanbod van ProMove.

Gemeente gisteren 12:50

Veel reacties op enquête flexwoningen

In december heeft de gemeente een enquête uitgezet om de behoefte aan flexwoningen onder de inwoners te onderzoeken. Ruim 400 inwoners hebben gereageerd. Meer dan de helft gaf aan zelf interesse te hebben in een flexwoning of iemand te kennen die interesse heeft.     

Advertorial Overige 30 jan. 2023 13:35

Hendrik Groen komt voor de laatste keer naar het theater

In 2020 verscheen een nieuw boek: ‘Het laatste geheime dagboek van Hendrik Groen, 90 jaar’. En een nieuw boek betekent een nieuw toneelstuk waarin Beau Schneider voor de derde keer in de huid kruipt van lievelingsbejaarde Hendrik Groen. Op 18 februari is de voorstelling ‘Opgewekt naar de eindstreep’, waarin dementie een grote rol speelt, te zien in Theater Castellum.

Wonen en bouwen 27 jan. 2023 15:25

Positieve reacties op ontwerp Weteringplein

Op de goed bezochte inloopavond over het ontwerp van de gebouwen en de inrichting van de openbare ruimte van het Weteringplein in Nieuwveen op 25 januari waren veel positieve reacties te horen: ‘Het is mooi om te zien dat er echt gewerkt is met onze ideeën’, en ‘Het zijn mooie gebouwen, passend bij het dorpse karakter van Nieuwveen’.