Hoogheemraadschap Rijnland

Schoner water in de Langeraarse Plassen

Een groot project voor schoner water in de Langeraarse Plassen is officieel afgerond. Op donderdag 30 mei 2024 kwamen omwonenden en betrokkenen van het project bijeen om dit te vieren. Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft tussen 2016 en 2023 gewerkt aan het verbeteren van de waterkwaliteit in de Langeraarse Plassen. Hiervoor zijn verschillende maatregelen genomen. De maatregelen zorgen dat de plas een betere leefomgeving is voor planten en dieren.

Na acht jaar zijn de werkzaamheden aan de Langeraarse plassen afgerond. Dat werd op 30 mei gevierd in het bijzijn van omwonenden, afgevaardigden van de provincie Zuid-Holland, gemeente Nieuwkoop en andere betrokkenen.

Effecten nu al zichtbaar

Hoogheemraad Hans Schouffoer is trots op het project en ziet nu al de effecten van de maatregelen die Rijnland genomen heeft. “In de Geerplas huist een prachtige Aalscholver kolonie. Dat zorgde helaas wel voor een hoog fosfaatgehalte in de plassen. Door de stuw die geplaatst is, zien we dat er nu al minder fosfaat in het water zit in de Noord- en de Zuidplas, een mooi resultaat.”

Tussen het slib dat uit de plas is verwijderd, zat ook veel afval. Dat er ook wel eens bijzondere dingen uit het water gevist worden tijdens het baggeren bewees Schouffoer door een antiek strijkijzer te overhandigen aan wethouder Antoinette Ingwersen van gemeente Nieuwkoop: "Die geef ik door aan de Cultuur Historische Vereniging van Ter Aar." De wethouder liet zich lovend uit over het resultaat. "Het heeft best wel lang geduurd, maar het resultaat mag er zijn. Ik ben blij dat er een verbeterde leefomgeving voor iedereen is gerealiseerd. Heel bijzonder dat we dit op geheel duurzame wijze, met onder andere elektrisch baggeren, realiseerden."

Gedeputeerde Water Jeannette Baljeu: “Water vervult een belangrijke rol in sectoren zoals woningbouw, natuur, land- en tuinbouw, industrie en recreatie. Provincie Zuid-Holland werkt daarom met een groot aantal partijen aan de kwaliteit van het water in onze sloten, beken en meren. Dit project is daar een mooi voorbeeld van.” Gedeputeerde Mariëtte van Leeuwen (EU en internationaal) vult aan: “Het laat bovendien zien hoe we Europees geld lokaal effectief weten toe te passen.”

Wat hebben we gedaan in de Langeraarse Plassen?

Het water van de plassen was is regelmatig troebel en groen. En in de warme zomermaanden kwam ook regelmatig blauwalg voor. Rijnland heeft daarom maatregelen genomen om het water schoner en gezonder te maken. Ook is de leefomgeving van planten en dieren aangepakt. Hierdoor neemt de biodiversiteit in het gebied toe. Er is gewerkt aan:

  • Elektrisch baggeren: In de Noordplas is elektrisch en zonder uitstoot gebaggerd. Bagger is een laag van bladeren en slib op de bodem van de plas. Er is ongeveer 400.000 m3 bagger uit de plas gehaald.
  • Slibvang: Een slibvang is een diepe kuil in de bodem van de Langeraarse plassen. Deze is 200 meter breed en 7 meter diep. In de slibvang is het water rustig en kan slib naar de bodem zinken.
  • Natuurzone: De grond uit de slibvang is gebruikt voor een natuurzone van 4 hectare. In deze zone is het water ondieper, waardoor er meer zonlicht tot op de bodem kan vallen. Onderwater-planten hebben dit zonlicht nodig om te leven. Twee legakkers met riet en twee moerassige eilanden liggen in de natuurzone. Ter bescherming zijn om de zone palenrijen geplaatst.
  • Luwe zone: In de Zuidplas zijn eilanden aangelegd met riet erop. En langs de Smidskade is een luwtescherm aangelegd. Hier ontstaan luwe plekken in het water. Dat betekent dat het water rustig is. Het rustige water zorgt weer dat het water helderder wordt en riet en andere planten kunnen groeien.
  • Waterwasser: Aan de Zuidplas heeft tijdelijk een Waterwasser gestaan, hiermee is aangetoond dat algen uit het water gecentrifugeerd kunnen worden. Er wordt nu een kleine plas gezocht waar de Waterwasser toegepast kan worden om een (zwem)plas algen vrij te krijgen
  • Stuw Geerweg, automatische inlaat en het vispasseerbaar maken van het gemaal Smidskade: de allereerste maatregelen om het water van de Noord- en Zuidplas af te sluiten van de aalscholver kolonie in de Geerplas. Door de automatische inlaat kan regenwater zoveel mogelijk vast worden gehouden en wordt alleen water ingelaten als het nodig is.

Subsidie uit Landbouwfond voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)

De provincie Zuid-Holland heeft in haar rol als beheerautoriteit Europese subsidie verstrekt voor het project “Verbetering waterkwaliteit Langeraarse Plassen door aanleg slibvang en natuurzone” in het kader van het PlattelandsOntwikkelingsProgramma (POP3-subsidie). De Europese subsidie komt uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).


Meer nieuws

Verkeer en vervoer 16 jul. 2024 14:51

Werkzaamheden N231 Blokland en Achterweg

De provincie voert onderhoud uit op de provinciale weg N231 (Blokland en Achterweg) van 29 juli tot en met 19 augustus 2024. De weg is dan afgesloten.

Maatschappij 15 jul. 2024 14:52

BandGebeuren haalt 1500 euro op voor Bunkamp Noorden

Het bedrag werd maandag jl. overhandigd door Allan den Hertog, en Benjamin Verduijn aan bestuursleden van de organisatie Frank Kalshoven en Learoyd van der Haven. BandGebeuren 2024 werd zondag 26 mei gehouden. Het is een evenement waar een aantal bands optreedt. Die bands waren eerder dit jaar bij loting samengesteld uit een groep van tegen de dertig muzikanten.

Natuur en recreatie 15 jul. 2024 10:14

Ingebruikstelling Vuilwaterstation in Nieuwkoop

Vrijdagmiddag 5 juli jl. is in Nieuwkoop aan De Hoogt (in de bocht van de Nieuwveenseweg naar de Noordenseweg) een vuilwaterstation in gebruik genomen. Dit vuilwaterstation maakt het mogelijk om het zogenaamde 'zwarte water' (afvalwater van het toilet) op een milieuverantwoorde manier af te voeren.

Gezondheid en welzijn 13 jul. 2024 16:32

Ontdek moleculaire waterstof en hyperbare zuurstof-sessie

Je verwacht het niet, als je op de bel drukt bij een garagedeur op Wagnerstraat 8 in Nieuwkoop. Maar als de vriendelijke Ewelina Worszylo (42) (Ewela Woro voor vrienden en bekenden) je binnenlaat, gaat een wereld voor je open.

Milieu en duurzaamheid 11 jul. 2024 09:44

Actieplan circulaire economie Groene Hart bekrachtigd

Tijdens het jaarevenement van het Bestuurlijk Platform Groene Hart hebben Jacques Rozendaal en Frank Rijkaart namens elf gemeenten in het Groene Hart en de provincie Zuid-Holland het Actieplan Circulaire Economie Groene Hart bekrachtigd. Provincie Zuid-Holland en Platform Groene Hart Werkt! hebben begin 2024 het initiatief genomen om een Circulair Actieplan op te stellen samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Dit regionale plan is nu gereed. De elf bij het platform aangesloten gemeenten hebben het plan omarmd en steunen de initiatieven.